A, I, ANI, NEBO, ČI

26.04.2023

Shrnutí vychází z Internetové jazykové příručky (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=153)

Spojují-li spojky a, i, ani, nebo, či dva větné členy nebo dvě věty v souvětí souřadném, pro rozhodnutí o psaní/nepsaní čárky je nutné určit, o jaký poměr se jedná:

1. a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím (není-li spojka zdvojená) – čárka ne:

 • a, a pak, a potom, a také, zkratky atd., atp., apod., aj.
 • Zlatou olympijskou medaili získali Štěpánka Hilgertová a Jan Železný. Utábořili se na kopci a večer rozdělali oheň. Finanční úřad prověřuje podaná přiznání a rozhoduje o výši plnění.
 • Na okraji jsou obdělávaná pole, za nimi kus lesa a pak bažiny a rákosí. Žije tam pár milých lidí a také pár mimořádných protivů. Jako dědičný ministerský rada radil už ministrům Jeho Veličenstva a potom postupně všem ministrům následujících státních zřízení.
 • Vložte kartu do štěrbiny v pravém horním rohu a potom zadejte kód PIN. Vítek si s úlevou všiml jeho úsměvu a také se trochu uvolnil.
 • Ke kontrole předložte veškeré paragony, dodací listy, faktury atd. Ve skladu byla spousta stolečků, taburetů, etažérů, skříněk apod. Vedle formálních institucí sem patří také zvyky, vzorce chování, etické normy společnosti atp.
 • Zvěře i ryb je tu dost. Rozesmáli se lidé ze všech koutů, mladí i staří. Viděl jsem Alexandra včera i dnes. Není mu rady ani pomoci. Nedokázala jsem si to představit ani domyslet.

2. a, i, ani, nebo, či v jiném než slučovacím poměru (odporovací, stupňovací, důsledkový, vylučovací) – čárka ano:

 • odporovací – a, a ne, a nikoli – Snažil se, a neuspěl. Občas drkotá zuby, a rýmu nedostane. Dostal za svůj výkon padesát bodů, a ne/nikoliv šedesát. Jsme studenti, a ne žebráci.
 • stupňovací – a dokonce, a nadto, a k tomu, a navíc, i, dokonce ani – Přivedl s sebou celou rodinu, a dokonce i bývalou manželku. Rozkošná, a navíc praktická škrabka na brambory. Již léta svými obrazy okouzluje návštěvníky výstav, i kritika jeho tvorbu hodnotí s nadšením. Filip nebyl filmová hvězda, dokonce ani filmový herec.
 • (Spojení a dokonce je obecně přijímáno jako základní signál stupňovacího poměru, tudíž i psaní čárky před a dokonce je považováno za noremní: Uspořádali jsme reklamní kampaň, a dokonce jsme se dostali do místních novin. Ostatní spojovací výrazy už však nejsou coby signály stupňovacího poměru tak pevné a v psaní čárek u nich existuje větší variantnost. Mezi slučovacím a stupňovacím spojením však někdy není ostrá a objektivně stanovitelná hranice – pisatel může právě prostřednictvím čárky signalizovat význam, který hodlá danému spojení vtisknout.)
 • důsledkovýa proto, a tedy, a tak, a tudíž, a tím - Dostatek tepla lze zajistit i poměrně malým, a tedy levným tepelným čerpadlem. Nedostali jsme zprávu včas, a proto jsme nemohli přijít. Ti lidé neplatí nájemné již několik let, a tak mají být vystěhováni.
 • vylučovací – Peníze, nebo život! Být, či nebýt? Přijedete dneska, nebo vás máme čekat až zítra? Jste opravdu spokojení, nebo se potýkáte s problémy?

NEBO/ČI/ANEBO

 • Vylučovací je v otázkách doplňovacích (neodpovídáme ano/ne): Být, či nebýt? Dáš si čaj, nebo vodu? Stejně tak u vedlejších vět uvozených spojkami jestli, zda: Nevěděl, zda má vstoupit, nebo počkat před dveřmi. A rovněž při výrazné neslučitelnosti mezi výrazy (nejde o výčet možností): Teď, nebo nikdy. Peníze, nebo život! Dále čárku před nebo píšeme v případě vícedílných výrazů – buď – nebo, ať tak – nebo tak.
 • dále viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=155

Úkol týdne

Část je zadaná v Umíme česky (pravopis mně/mě), část opět kviz přes google forms (poměry mezi větami) https://forms.gle/z2TNavzsy9Z2f7D2A