3) VELIČINY - směr a hmotnost

02.05.2020

Vodorovný a svislý směr, určení polohy 

Svislý směr určíme pomocí olovnice. Vodorovný směr určujeme pomocí libely (vodováhy). Vodorovný a svislý směr jsou navzájem kolmé. K určení polohy nějakého bodu v prostoru musíme znát tři souřadnice ve zvolené soustavě. Délkové souřadnice jsou délky tří úseček, které jsou obvykle navzájem kolmé. Na Zemi určujeme polohu pomocí dvou úhlů (zeměpisná šířka a zeměpisná délka) a jedné délky (nadmořská výška). Poloha na Zemi se dnes nejsnáze měří satelitním systémem GPS. 

Hmotnost těles 

Množství látek v tělese popisujeme hmotností. Jednotkou hmotnosti je kilogram. Menšími jednotkami jsou: gram (1 kg = 1 000 g) a miligram (1 g = 1 000 mg). Větší jednotkou je tuna (1 t = 1 000 kg). Hmotnost tělesa můžeme určit vážením. 

Měření hmotnosti 

Hmotnost těles se měří s využitím gravitační síly. Tomuto měření říkáme vážení a měřicí zařízení jsou váhy. Váhy mohou využívat závaží, příkladem jsou váhy rovnoramenné. Na jednu misku klademe vážený předmět, na druhou misku závaží tak dlouho, až dosáhneme rovnováhy. Součet známých hmotností závaží je pak hmotnost váženého tělesa. Praktičtější váhy jsou založeny na protažení nebo ohýbání pružných těles.