Bible

09.11.2020

Bible

Název pochází z řeckého biblia, což znamená knihy. Je to poměrně výstižné, protože Bible není ve své podstatě jedna kniha, ale soubor textů nejrůznějších, většinou neznámých autorů. Je to nejpřekládanější a nejvydávanější kniha všech dob. Bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme věřící, je to kniha, která měla největší vliv na naši euroamerickou civilizace. Vytvořila základ našeho morálního kodexu a ovlivňovala dějiny, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. V podstatě veškerá evropská kultura vychází ze dvou základních zdrojů - z antiky a z Bible.

Na odkazy na Bibli narazíme v tisících odkazů v literatuře, ale i populárních písních, filmech a samozřejmě ve výtvarném umění.

Základní dvě části Bible jsou Starý zákon a Nový zákon.


Starý zákon

První část bible, kterou současně s křesťany uznávají i židé. Její rozsah se liší podle náboženství, které ho uznává (katolíci do Starého zákona zahrnují více textů než židé.)

Vznikla pravděpodobně někdy v době 2000-1000 př. n. l.

Starý zákon začíná vyprávěním o stvoření světa a dále pokračuje sledováním dějin židovských praotců a židovského národa, zkušenosti lidí s Hospodinem... Obsažené knihy jsou nejrůznějšího typu: výpravné, historické, sbírky výroků, vidění, úvahy, modlitby, písně apod. Je napsán z větší části hebrejsky, některé části spisů aramejsky a případně řecky.

Autoři se nesnažili vyprávět dějiny historicky věrně, ale správně je interpretovat. Autorství větší části se připisuje Mojžíšovi.

Genesis - první kniha Starého zákona, která obsahuje nejstarší příběhy (Stvoření světa, stvoření člověka, Kain a Abel, Potopa světa, Babylonská věž, Sodoma a Gomora, příběhy proroků, příběh Josefa v Egyptě.)

Exodus - druhá kniha. Navazuje na Genesis. Popisuje život Mojžíše, utrpení Izraelitů v Egyptě, ze kterého ho Mojžíš vyvede (Deset ran egyptských, průchod Rudým mořem), příchod pod horu Sinaj, kde Bůh daruje Mojžíšovi desky s deseti zákony (pozdější křesťanské Desatero).

Leviticus - třetí kniha obsahuje především zákony.

Numeri - čtvrtá kniha, putování židů pouští.

Deuteronomiun - pátá kniha, konec Mojžíšova života, Židé vstupují do Země zaslíbené.


Nový zákon

Popisuje život a kázání Ježíše Krista z Nazaretu, počátky křesťanství. Židé ji neuznávají. Vznikala někdy kolem roku 65 až 100 našeho letopočtu, autorství je sporné. Některé části se sice přisuzují určitým autorům (Kristovým apoštolům), pravděpodobnější ovšem je, že vznikala na základě ústního vyprávění relativně dlouho po Kristově smrti.

Nový zákon obsahuje i Apokalypsu (Zjevení svatého Jana) - popis posledního soudu a konce světa. Ve zjevení se objevují i čtyři jezdci apokalypsy - Mor, Válka, Hladomor, Smrt, kteří přináší světu zkázu.