Druhy vět podle postoje mluvčího

11.10.2021

Komunikační forma - druhy vět

07.10.2020

Věty podle postoje mluvčího dělíme na:

 • mluvčí formuluje svou výpověď tak, aby něco sdělil či zjistil o skutečnosti nebo aby vyjádřil svoji vůli k realizaci skutečnosti
 • věta = myšlenka ⇒ záměr (postoj) mluvčího je vyjádřen různým typem vět:
 • věta oznamovací
 • vyjadřuje oznámení, prosté sdělení, tvrzení či informaci
 • základním mluvnickým prostředkem je způsob oznamovací (indikativ)
 • v písmu je označena tečkou
 • intonace klesavá
 • př. Venku zase prší.
 • věta tázací
 • vyjadřuje dotaz, otázku
 • v písmu je označena otazníkem
 • intonace stoupavá
 • př. Kdo to udělal?
 • podle toho, nač se ptáme, rozlišujeme otázky:
 • doplňovací - obsahují tázací slovo a nelze na ně odpovědět ano/ne (př. Kdo to udělal?) ⇒ vyžaduje se odpověď celou větou či celým výrazem
 • zjišťovací - umožňují odpověď ano/ne (př. Budeš se dívat na televizi?)
 • věta žádací
 • věta rozkazovací
 • vyjadřuje žádost jako přímý rozkaz, zákaz nebo vybídnutí pomocí rozkazovacího způsobu slovesa (př. Zavři!) či jeho infinitivu (př. Nedýchat!)
 • základním mluvnickým prostředkem je způsob rozkazovací
 • v písmu je označena vykřičníkem nebo tečkou
 • věta přací
 • vyjadřuje přání nebo žádost, přičemž uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci
 • bývá zakončena vykřičníkem
 • intonace klesavá
 • uvozena částicemi , nechť, kéž aj. se způsobem oznamovacím nebo podmiňovacím
 • př. Ať se ti to podaří! - Kéž byste se tu měli hezky!
 • věta zvolací
 • vyjadřuje určitý citový stav
 • má zvláštní postavení, protože může být původem větou jakéhokoliv druhu
 • v písmu je označena vykřičníkem, někdy bývá připojen i otazník
 • př. Dnes je nádherně! (původem věta oznamovací) - To jste nevěděli dřív!? (původem věta tázací)

procvičení - https://www.skolasnadhledem.cz/game/569


https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/druhy_vet.htm

Dobrovolný úkol procvičování str. 24. a 25