Interpunkce I. Čárky v souvětí

30.11.2021

Na lekci jsme řešili, kdy v souvětí napsat čárku a kdy ne. Tahle pravidla platí pro psaní čárek v souvětí:


1. Čárky v souvětí souřadném

V souvětí souřadném čárka vždy odděluje jednotlivé věty (podmět + přísudek, podmět + přísudek...) a píše se před spojkou. Výjimku tvoří spojky a, i, nebo, či, před nimi se čárka nepíše, pokud jsou spojované věty v poměru slučovacím. Pokud jsou věty v jiném poměru, píše se čárka i před těmito spojkami. Mezi zdvojenými spojovacími výrazy (ani - ani, buď - nebo, jednak - jednak...) se čárka píše vždy.

Příklady:

 • Seděl na židli a smál se. (poměr slučovací)
 • Ráno nespěchal, a tak mu ujel autobus. (poměr důsledkový)
 • Buď to půjde po dobrém, nebo to půjde po zlém. (poměr vylučovací)


2. Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném oddělují větu hlavní od věty vedlejší. Vedlejší věty mohou být uvozeny:

 1. podřadicími spojkami: aby, když, protože, jestliže, -li, pokud, takže, že...
 2. vztažnými zájmeny: kdo, co, který, jaký, čí, jenž...
 3. příslovci: kam, kde, kdy, jak, proč, dokud, odkud, kamkoliv...

Příklady:

 • Viděl, že je venku hezky.
 • Nevím, kdo to udělal.
 • Šel, kam ho nohy nesly.

3. Čárky v souvětí s vloženou vedlejší větou

Je mnoho možností, jak a kam může být vedlejší věta vložena. Obecně platí, že se odděluje z obou stran čárkami.

Příklady:

 • Pes, který štěká, nekouše. (Jedna věta je roztržená a je do ní vložená věta jiná, která je z obou stran oddělena čárkami. Věta řídící je: Pes nekouše. Vložená věta vedlejší je: který štěká.)
 • Seděl na židli, která neměla opěradlo, a koukal před sebe. (Věta vedlejší vložená mezi dvě věty hlavní.)
 • Protože slyšeli, že bude pršet, zůstali doma. (Věta vedlejší vložená mezi větu vedlejší a větu hlavní.)

4. Čárky v souvětí s více větami:

Čárky oddělují jednotlivé věty (podmět + přísudek, podmět + přísudek...). Čárky se píší před spojkami, pokud ve větě jsou. Při psaní čárky je nutno si ujasnit:

 1. jaké jsou jednotlivé věty v souvětí,
 2. jaká je mezi nimi závislost (tzn. věta hlavní a věta vedlejší, 2 věty hlavní, 1 věta hlavní a více vět vedlejších...),
 3. jaký je vztah mezi větami (slučovací - pak se čárka nepíše před spojkami A, I, ANI, NEBO, ČI; jakýkoli jiný vztah - pak se čárka obvykle píše),
 4. ujistit se, jestli není v souvětí nějaká věta vedlejší vložená.

Příklady:

 • Tři sudičky stály nad kolébkou a jedna říkala ostatním, že zapomněla, co dítěti chtěla předpovědět. (4 věty, první 2 jsou věty hlavní ve vztahu slučovacím a pak 2 věty vedlejší uvozené spojkou ŽE a zájmenem CO).


Když váháš, pomůže ti udělat si graf věty. Příklady, které jsme dělali na lekci, najdeš v příloze.