Jak citovat v absolventské práci

13.05.2022

A nejen v absolventské práci, ale také třeba v prezentacích či referátech... 

Zákony zakazují vydávat cizí díla nebo myšlenky za své, a tak máme skutečně zákonem stanovenou povinnost správce citovat. O co jde? 

Kdykoliv píšete odbornou práci, v níž vycházíte z různých zdrojů (např. encyklopedie, populárně-naučné knihy či časopisy, odborné www stránky apod.) a opisujete z nich celé věty nebo odstavce, je třeba uvést, že se nejedná o vaše myšlenky, ale že jste si je půjčili z jiného zdroje. Tomuto "zdrojování" se říká citování. 

Správně citovat je věda, protože existuje několik norem, jak na to. Vy se zatím naučte alespoň základní pravidlo, tj. NEVYDÁVAT CIZÍ MYŠLENKY ZA SVÉ. Kdykoliv do své práce doslovně opíšete celou větu nebo více vět a nejedná se o "obecně známý fakt" jako třeba, že den má 24 hodin nebo že hlavním městem České republiky je Praha, je třeba citaci označit jako citaci.  Opsané věty ve své práci vložíte do uvozovek, uvedete zkrácený zápis zdroje (nebo číselný horní index) a poté na konci práce v soupisu literatury uvedete celý název zdroje, ze kterého citace pochází. 

Příklad: 

"Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění." (Barber 1997, s. 57)

Na konci práce pak uvedu seznam použitých zdrojů a uvedu celý název citované knihy.

BARBER, Nicola. Zázrak zvaný hudba. Praha: Knihcentrum, 1997, s. 57. 


A co když cituji webovou stránku? Pak citaci označím v textu například horním indexem.:

"Vzdělání, zejména německé, získala v letech 1830-1833 ve Chvalkovicích, svůj český pravopis zdokonalovala až v dospělosti, během prvního pobytu v Praze. Je spojována s emancipačními snahami ženskými i národními. Svým působením si vydobyla pozici české národní patronky a pomyslné strážkyně národní identity. Kromě literárního díla Boženy Němcové je předmětem zájmu také její soukromí, zejména nešťastné manželství a vztahy s muži, ale také bída, politická perzekuce a zdravotní obtíže, jež vedly k její předčasné smrti. Objevily se rovněž hypotézy o nemanželském původu spisovatelky z milostného vztahu šlechtických rodičů." [1]     (pozn. horní index 1)

V seznamu literatury na konci práce se pak objeví na prvním místě:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Božena Němcová [online]. c2022 [citováno 28. 04. 2022]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Božena_Němcová

Lze využívat i generátor správných citací: www.citace.com.


Pokud v práci uvádíte "obecně známé informace" (např. že Božena Němcová je autorkou knihy Babička a zabývala se také sbíráním lidových pohádek a pověstí), které jste načerpali z důvěryhodných zdrojů (odborné knihy, encyklopedie, www stránky institucí) a neopisujete tyto informace doslova, ale slouží vám jen jako zdroj pro vaše vlastní úvahy nebo zkoumání, nemusíte uvádět přesné citace v uvozovkách. Zdrojové knihy (či webovky) ale přesto uveďte na konci práce v seznamu použité literatury. Prokážete tak, že jste si k tématu zjišťovali relevantní informace, a vaše práce bude působit důvěryhodně. 

Zjistěte si také, co znamenají slova jako plagiát a kompilát a udělejte vše pro to, aby vaše absolventská práce nemohla být z plagiátorství či kompilování podezřívána. :-) 

Více informací k citování, plagiátorství a kompilování v přiložené brožuře.