Vid; týž, tentýž

08.11.2022

Slovesný vid podává děj v jeho průběhu - nebo v jeho komplexnosti, dokončení, ucelenosti. Videm chápeme schopnost slovesa vyjadřovat nedokonavost nebo dokonavost,

slovesa nedokonavá - vyjadřují průběh děje, opakování děje, neohraničený/neukončený děj; nejsou zaměřena na vyjádření jeho ukončení - např. četl knihu (= nevíme, zda dočetl, pouze víme, že v minulosti probíhalo čtení, dokonce ani nevíme, jestli čtení ještě nyní neprobíhá)

  • budoucnost vyjadřují složeným tvarem budu dělat, budeš psát; případně u některých sloves pohybu a některých sloves stavu jednoduchým tvarem pomocí nezdokonavující předpony
    po-, pů- (půjdu, pojedu, poběžím, ponesu, pokvete, poroste),
  • čte, nese, pochechtává se, nechápe, vidí, lyžoval, surfuje, poslouchá, posiluje, bude psát,

slovesa dokonavá - vyjadřují celistvost děje, ohraničenost/ukončenost děje, jednorázový děj

  • budoucnost vyjadřují jednoduchým tvarem přitisknu, zakryji, udělám,
  • přečte, unesl, poslechne, dotančil, zaplaval, zatelefonuje, doběhne, vybarví.

Pouze slovesa nedokonavá mohou vyjádřit aktuální přítomnost, slovesa dokonavá nemohou vyjádřit přítomný děj, jejich tvary přítomného času označují děj budoucí.

Párová slovesa - slovesa tvořící vidové dvojice, tedy slovesa lišící se pouze videm (jinak mají naprosto shodný význam) brát-vzít.

Rozkaz a zákaz

V kladné výzvě užíváme dokonavý vid, v zákazu nedokonavý vid: zavři × nezavírej.

Užije-li se v zákazu slovesa dokonavého, má sdělení charakter výstrahy, varování: neuhoď se, nespadni.

Schopnost vyjadřovat vid mají i tzv. neurčité slovesné tvary (infinitiv, příčestí, přechodníky), přídavná a podstatná jména slovesná.

Jak určím vid slovesa?

Utvořím budoucí čas.

1. Pokud se budoucí čas tvoří složeným tvarem budu + infinitiv (dělat - budu dělat), případně pomocí předpony po-, pů- (jet - pojedu, jít - půjdu) (u některých sloves pohybu a některých sloves stavu), jedná se o sloveso nedokonavé.

2. Pokud se budoucí čas tvoří jednoduchým tvarem (přijet - přijedu, popsat - popíšu), jedná se o sloveso dokonavé.

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - vid, týž, tentýž.


Pracovní list

Nezapomeňte na pracovní list (velká písmena - přehled).