Latinské termíny aneb aspekt, vokál, syntax, persona a další jazykovědné pojmy

11.05.2022

Znáte rčení, že někdo musí "sekat latinu"? Vy ji budete muset pravděpodobně sekat na střední nebo vysoké škole. A to nejen obrazně, ale doslova! Mnoho latinských jazykovědných pojmů využijete i v ne-školním prostředí, proto se vám může hodit je znát.

Přečtěte si následující jazykovědné pojmy a ke každému si udělejte značku:

+     pojem, který znám nebo už jsem ho v nějaké souvislosti slyšel (např. v angličtině nebo v jiném ne-jazykovém kontextu)

´-  pojem, který slyším poprvé v životě

?  pojem, který mě překvapil a chtěl bych ho okomentovat nebo se o něm pobavit


LATINSKÉ TERMÍNY

Jazykovědné disciplíny

jazykověda - lingvistika

hláskosloví - fonetika

pravopis - ortografie

mluvnice - gramatika

tvarosloví - morfologie

skladba - syntax


Hláskosloví

samohláska - vokál

souhláska - konsonanta


Slovní druhy

podstatné jméno - substantivum (mn. č.: substantiva)

přídavné jméno - adjektivum (mn. č.: adjektiva)

zájmeno - pronomen (mn. č.: pronomina)

číslovka - numeralie (mn. č.: numeralia)

sloveso - verbum (mn. č.: verba)

příslovce - adverbium (mn. číslo: adverbia)

předložka - prepozice

spojka - konjunkce

částice - partikule

citoslovce - interjekce


Ohýbání

první stupeň - pozitiv

druhý stupeň - komparativ

třetí stupeň - superlativ


Mluvnické kategorie

pád - casus

číslo - numerus

rod - genus

vzor - paradigma

osoba - persona

čas - tempus

způsob - modus

slovesný rod - genus verbi

vid - aspekt


Pád

podmětný pád - nominativ - 1. pád

přivlastňovací pád - genitiv - 2. pád

pád adresáta - dativ - 3. pád

předmětný pád - akuzativ - 4. pád

pád oslovení - vokativ - 5. pád

pád umístění - lokál - 6. pád

pád způsobu - instrumentál - 7. pád


Číslo

jednotné číslo - singulár

množné číslo - plurál

dvojné číslo - duál


Rod

podstatné jméno rodu mužského - maskulinum

podstatné jméno rodu ženského - femininum

podstatné jméno rodu středního - neutrum


Čas

přítomný čas - prézens

minulý čas - préteritum

budoucí čas - futurum


Způsob

oznamovací způsob - indikativ

rozkazovací způsob - imperativ

podmiňovací způsob - kondicionál


Slovesný rod

činný rod - aktivum

trpný rod - pasivum


Vid

dokonavý - perfektivum

nedokonavý - imperfektivum


Větné členy

podmět - subjekt

přísudek - predikát

předmět - objekt

přívlastek - atribut

přívlastek - atribut

doplněk - atribut verbální

příslovečné určení - adverbiále

místa - loci

času - temporis

způsobu - modi

příčiny - causae


Studium latiny si můžete zpestřit poslechem pohádky Jak se Honzík latinsky učil od Boženy Němcové. Audio v podání Josefa Kemra ZDE