Nervová a smyslová soustava

20.05.2021

Nervová soustava

Slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně.

Neuron

Základní stavební a funkční jednotkou NS je neuron. Jejich výživu a podporu NS zajišťují buňky Gliové. Neuron je tvořen tělem (soma) a výběžky - dendrity a neuritem (axonem). Dendrity vedou informaci do buňky, axon odstupuje od těla buňky a vede informaci v podobě vzruchů od nervové buňky. Axony jsou obaleny myelinovou pochvou, obal je důležitý pro vedení vzruchů a ochran axonu.

Synapse

Synapsí se označuje místo, kde se spojují dvě buňky, z niž je alespoň jedna nervová. Synapse umožňuje přenos nervových vzruchů z jedné buňky na druhou. Jedna část synapse je konečná část axonu jedné buňky a druhá je buněčná membrána těla nervové buňky, dendritů, axonu jiné nervové buňky. Přenos může být veden buď chemicky nebo elektricky (u člověka málo rozšířen, viděno spíše u ryb a nižších živočichů). Synapse se může dotýkat u obou buněk jak jen axony, tak axony a dendrity a nebo jen dendrity.

Vzruch

Funkčním projevem neuronů je vzruch, který vzniká změnou membránového potenciálu v počátečním úseku axonu. Tento vzruch vzniká na iontové podstatě. Změna rozložení iontů buď otevírá a nebo zavírá iontové kanálky a tím se informace přenáší. Je zapotřebí draselný a sodíkový iont. Rychlost přenosu je závislá na tloušťce (stavbě) nervového vlákna. V konečném větvení nervové buňky se axon rozšiřuje a vytváří presynaptický útvar, kde jsou uloženy váčky s mediátorem. Mediátory mohou aktivovat nebo tlumit nervové buňky. V CNS jsou hlavním excitačním mediátorem kyselina glutamová a aspartová. Inhibičním mediátorem je kyselina y-aminomáselná (GABA) a v míše glycin. Činnost nervových buněk můžeme upravit léky.

Reflex + reflexní dráha

Reflex je základní funkční jednotka nervové soustavy. Jedná se o odpověď organismu na podráždění. Reflexní dráha se dělí na 5 základních částí:

Receptor - dostředivá (aferentní, centripetální) dráha - centrum (mozek, mícha) - odstředivá (eferentní, centrifugální) dráha - výkonný orgán, efektor.

Dělení reflexů

Podle receptorů:

  • exteroreceptivní - reagují na změny vnějšího prostředí (kůže, zrak, sluch, čich a chuť)
  • interoreceptivní - reagují na chemické a fyzikální změny vnějšího prostředí (chemoreceptory, termoreceptory, baroreceptory)
  • proprioreceptivní - zprostředkovávají informace z kosterních svalů a kloubů (Golgiho šlachová tělíska, svalová vřeténka)

Podle centra:

  • mozkové
  • míšní

Podle efektorů:

  • somatické - efektorem je příčně pruhovaná svalovina
  • vegetativní - efektorem je hladká svalovina, myokard a žlázy

Podle podmínek vypracovaného reflexu:

  • vrozené
  • získané