Odvozování slov

29.11.2021

Odvozování

Jde o základní slovotvorný způsob českého jazyka. Odvozujeme pomocí připojování předpon nebo přípon ke kmeni základového slova. Podstatná a přídavná jména se odvozují převážně pomocí přípon. Vznikají pak různé pojmenovací kategorie, do kterých lze odvozená slova zařadit.

Odvozování je tvoření odvozeného slova z jiného slova (ze slova základového) pomocí slovotvorných prostředků.

Pro pochopení následující schéma:

Další příklady:

Odvozovat tedy můžeme:

Přechylování = tvoření ženských názvů - nejčastější přípony a koncovky jsou: -yn(ě), -k(a), -ov(á), -ic(e), -á.

Při odvozování může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základu (stůl ⇒ stolek, dar ⇒ dárek, dělat ⇒ dílo, prach ⇒ prašný, pes ⇒ pxsí).


  • předponou - připojuje se k celému slovu → předponové odvozeniny (les → prales, nést → přinést)
  • příponou - připíná se za slovotvorný základ → příponové odvozeniny (les → lesík, moře → mořský)
  • koncovkou - připíná se za slovotvorný základ → koncovkové odvozeniny (Petr → Petra, jezdit → jízda)
  • zároveň pomocí předpony a přípony (pata → podpatek)
  • zároveň pomocí předpony a koncovky (břeh → břeží).
  • Slovotvorný základ je ta část slova, které slovo odvozené přejalo ze slova základového.
  • Slovotvorné prostředky jsou přípony (koncovky) a předpony.