Odvozování sloves

15.12.2020

Slovesa mohou být odvozována od:

  • podstatných jmen (zahradničit, kralovat),
  • přídavných jmen (chudnout, zelenat),
  • citoslovcí (bafat, kvákat)
  • změnou vidu (chodit→chodívat, učit→učívat).

Příklady předpon:                                                    Příklady přípon:

var - po- (povařit)                      modrý - modrat          

dílo - do- (dodělat)                    mňoukání - mňoukat
var - u- (uvařit)                           var - vaříme
hra - za- (zahrát)