Přídavná jména, zájmena, číslovky

04.01.2023

Přídavná jména

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, případně jejich význam blíže určují, vyjadřují vztah.

Určujeme u nich tyto mluvnické kategorie (odrážejí mluvnické významy podstatných jmen, která určují:

 • pád,
 • číslo,
 • rod.

Druhy (a vzory):

 • tvrdá (mladý),
 • měkká (jarní),
 • přivlastňovací (otcův, matčin).

POZOR NA:

 • ovi/ovy v množném čísle (ovi jen 1. pád & rod mužský životný)
 • stupňování
 • -ší hrubší (hrubý), snazší (snadný), hladší (hladký), kratší (krátký), mladší (mladý), nižší (nízký), sladší (sladký), užší (úzký), tišší (tichý),
 • -čí hezčí (hezký), lehčí (lehký), měkčí (měkký), tenčí (tenký)
 • množné číslo
 • tichý člověk - tiší lidé, chý → ší
 • divoký kůň - divocí koně, ký → cí
 • hezký mladík - hezcí mladíci, zký → zcí
 • stařičký právník - stařičcí právníci, čký → čcí
 • německý závodník - němečtí závodníci, cký → čtí
 • skotský politik - skotští politici, ský → ští
 • lotyšský hokejista - lotyšští hokejisté, šský → šští

Zájmena

Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, mají tedy ve větě stejnou funkci jako podstatná a přídavná jména.

Vyjadřují pád, číslo, rod (s výjimkou bezrodých).

Mohou být rodová nebo bezrodá (já, ty, my, vy, se).

Druhy: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná;

(Někdy se mezi druhy řadí i totožnostní (týž, tentýž, ten samý) a úplnostní = totalizátory (každý, všechen, veškerý, nikdo, žádný, nic ničí).)


Číslovky

Číslovky vyjadřují počet.

Dělíme je na určité a neurčité.

Druhy: základní (dva), řadové (druhý), druhové (dvoje i dvojí), násobné (dvakrát, dvounásobný)

POZOR na skloňování číslovek DVA a OBA, zachovaly se u nich tzv. duálové tvary (právě proto, že znamenají přesně dva.)

POZOR na pravopis - každé slovo zvlášť:

58 239 padesát osm tisíc dvě stě třicet devět


Úkol týdne

Duál přes google forms https://forms.gle/wyi4Fiq56KaBARRU9

Tentokrát dokonce tři přijímačkové testy.