Slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma

21.09.2022

Slovo je skupina hlásek, které tvoří celek a mají svůj význam:

  • slovní (věcný, obsahový, lexikální, slovníkový) - význam, který má slovo samo o sobě,
  • mluvnický (gramatický) - ve spojení s jinými slovy, vyjadřuje různé mluvnické kategorie.

Význam věcný i mluvnický mají ohebná slova. Hlavně věcný význam mají příslovce a citoslovce. Hlavně mluvnický význam mají předložky a spojky.

Mezi věcnými významy slov existují různé vztahy. Z tohoto hlediska pak rozlišujeme:

  • slovo nadřazené - slovo významově nadřazené podřazenému slovu (např. strom je významově nadřazené slovu borovice),
  • slovo podřazené - slovo významově podřazené nadřazenému slovu (např. smrk je slovo významově podřazené slovu strom),
  • slova souřadná - slova na stejné významové úrovni (např. borovice, smrk, tis, modřín).

V některých případech se dosáhne vzniku nové významové jednotky teprve spojením dvou nebo i více slov. Jestliže nejde o pouhé náhodné, volné spojení slov, ale o spojení stabilní, ustálené, které teprve v této koexistenci přináší nový věcný význam, jde o sousloví (např. střední škola, psací stůl).

Slova jednoznačná - mají pouze jeden věcný význam.

Slova mnohoznačná - mají jeden význam základní a potom ještě významy další, druhotné. Tyto další významy daného slova vznikly přenesením významu na jinou skutečnost na základě:

  • vnější podobnosti → metafora, např. koruna (královská, stromu), hřeben (na vlasy, hory), jazyk (orgán v ústech, v botě),
  • vnitřní souvislosti → metonymie, nejčastěji označení díla autorem (čtu Nerudu), věci místem původu (vypil dvě plzně), přenesení názvu děje na osoby (sešla se nová vláda), záměna obsahu za věc, v níž je obsažena (vypil celou sklenici), záměna části za celek (synekdocha, za tři neděle).

Synonyma (slova souznačná) jsou slova stejného nebo podobného významu, některá synonyma mohou mít citové zabarvení:

  • kladné - slova lichotivá (ručičky, pejsek, hajat),
  • záporné - slova hanlivá (pazoury, psisko, chrnět),

červený - rudý, dům - budova, volat - křičet, hned - okamžitě, závěť - poslední vůle, louže - kaluž, dým - kouř, mluvnice - gramatika, sloh - styl, tuha - grafit, vybuchnout - explodovat, plakat - brečet;

antonyma jsou slova opačného, protikladného významu,

den - noc, světlo - tma, velký - malý, dobrý - zlý, bdít - spát, mluvit - mlčet, rychle - pomalu, brzy - pozdě, příjem - výdej, příchod - odchod, výstup - sestup;

homonyma (slova souzvučná) jsou slova náhodně stejně znějící, která však svým významem spolu nemají nic společného, není mezi nimi žádný významový vztah,

puk (hrana na oděvu × hokejový kotouč), objetí (objet × obejmout), travička, role, servis, prát.

Procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/609

https://www.skolasnadhledem.cz/game/896

https://www.skolasnadhledem.cz/game/666

https://www.skolasnadhledem.cz/game/379

https://www.skolasnadhledem.cz/game/826

https://www.skolasnadhledem.cz/game/526

https://www.skolasnadhledem.cz/game/527

Úkol týdne:

Je zadaný v Umíme česky.

Nezapomeň si udělat kontrolu mluvnických kategorií z minula.