Slovo a sousloví

01.11.2021

SLOVO - skupina hlásek, která má v jazyce ustálený význam, označuje nějakou skutečnost *samostatná jednotka - ve větě se slova píší odděleně, lze je přemísťovat 

1)VĚCNÝ VÝZNAM = slovní, lexikální, obsahový, slovo ho má samo o sobě, zachycuje ho slovník, např. ryba = vodní živočich s ploutvemi, dýchá žábrami, oko = orgán zraku,... 

2)MLUVNICKÝ VÝZNAM = gramatický, vyjadřuje různé mluvnické kategorie - jde o slovní druh, dále u jmen pád, číslo, rod, u sloves o osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, např. ryba = podstatné jméno, 1. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena, plave = sloveso, 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod činný, vid nedokonavý, 1. třída, vzor bere 

SOUSLOVÍ - ustálené spojení dvou nebo více slov označující jednu věc 

  • jeden slovní význam 
  • nejčastěji jsou tvořena spojením přídavného jména (PKS) s podstatným jménem 
  • pro některé skutečnosti se vedle sousloví užívají i jednoslovná pojmenování (někdy však bývají hovorová nebo nespisovná) jižní pól, černé uhlí, skok do výšky, městský úřad, rodné číslo, cestovní kancelář, mlýnek na mák, nemoc z povolání, domov mládeže, vinná réva, skrz naskrz, den co de