Srdce a oběhová soustava

08.11.2022

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Základní funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, rozvod živin (jiných potřebných látek

např. hormony) a odvod zplodin. Oběh je zajištěn orgánem, který se nazývá srdce. V rámci těla savců

je možné rozlišit dva oběhové okruhy, které v srdci začínají. Rozlišuje se malý krevní oběh (plicní),

jehož úlohou je výměna CO2 za O2, a velký krevní oběh (tělový), který je nezbytný pro přenos kyslíku a

dalších látek do všech tkání lidského těla. Na rozvodu se podílí všechny typy cév - tepny, žíly a

vlásečnice. Průchod látek z krve do tkáně probíhá přes stěnu vlásečnic a je usnadněn působením

tlaku na začátku vlásečnice a vyrovnáváním parciálního tlaku přijímaných a odváděných látek. Do

oběhové soustavy také jsou také zahrnuty tělní tekutiny (krev a míza) a mízní soustava.

6.1 Krevní oběh

Malý a velký krevní oběh je zajištěn správnou činností srdce, které vypuzuje krev do dalších částí

těla pomocí kontrakce srdeční svaloviny, tedy stahu srdce. Srdce (obrázek 7) je nepárový orgán

uložený ve vazivovém vaku (osrdečníku) v mezihrudí. Hrot srdce směřuje doleva, dopředu a dolů.

Jeho velikost odpovídá zhruba velikosti pěsti člověka. Hmotnost se uvádí mezi 270 až 320 g. Srdce

srdeční činnost zajišťuje vlastní automacií a rytmicitou. Centrum srdeční činnosti je v prodloužené

míše a je inervována vegetativním nervovým systémem (ovlivňuje však pouze rychlost srdečních

úderů a tlak krve v cévách).

Lymfatická soustava je součástí soustavy oběhové a tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných

prostor do krve. Mízní cévy začínají slepě mízními kapilárami v mezibuněčných prostorách a jsou

prostupné pro všechny látky v tomto prostoru. Jejich funkcí je odvádět přebytek tkáňového moku a

zajišťovat obranné mechanismy těla (lymfocyty, lymfatické uzliny). Pro lymfatický systém jsou

nezbytné orgány brzlík a slezina. Brzlík je tkáň, kde se tvoří největší množství lymfocytů ze všech

mízních orgánů. Jeho aktivita je největší u novorozenců a s věkem klesá. Slezina je největší lymfatický

orgán v těle a je považována za pohřebiště červených krvinek, krevní rezervoár, zajišťuje určitý zdroj

lymfocytů a tvoří protilátky činností B lymfocytů.

SRDCE - klíčové pojmy

- Endokard, myokard, epikard

- levá a pravá síň, srdeční přepážka, levá a pravá komora

- chlopeň trojcípá, dvojcípá, poloměsíčitá

- popis a lokalizace jednotlivých částí srdce dle obrázku z přednášek - aorta, levá síň,

poloměsíčitá chlopeň, dvojcípá chlopeň, trojcípá chlopeň, levá komora, srdeční přepážka,

horní dutá žíla, pravá síň, pravá komora, dolní dutá žíla, plicní tepna, plicní žíla

SRDEČNÍ STAH - klíčové pojmy

- srdeční automacie/převodní systém srdeční (obrázek 8) - sinusový uzlík, síňokomorový

uzlík, Hisův svazek, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna

- systola, diastola, tep

PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH - klíčové pojmy

- věnčité (koronární) tepny, žíly

- krevní tlak, regulace krevního tlaku (negativní zpětná vazba)

- malý krevní oběh - základní popis, plicní kmen, pravá a levá tepna, plicní žíla

- velký krevní oběh - aorta, dělení aorty, břišní aorta a další dělení

- žilní systém - horní a dolní dutá žíla, vrátnicová žíla

MÍZNÍ (LYMFATICKÁ) SOUSTAVA - klíčové pojmy

- jednosměrná, lymfatické cévy

- mízní uzliny

- lymfocyty B a T

- brzlík, slezina, červená a bílá pulpa

6.2 Tělní tekutiny (krev, lymfa)

Tělní tekutiny, které se skládají především z vody a organických a anorganických látek, jsou pro

člověka nezbytnou složkou k životu. Po narození jedinec obsahuje zhruba 85 % vody. S věkem nabývá

podíl stavebních a minerálních látek a vody ubývá. V dospělosti dosahuje jedinec okolo 75 % vody a

ve stáří podíl vody v těle klesá až na 60 %. Tělní tekutiny můžeme dělit na dva typy. Prvním z nich je

extracelulární tekutina, která tvoří životní prostředí všech tkáňových buněk. Do tohoto typu tekutiny

můžeme řadit ještě tekutinu proudící v cévách (krev a míza) a tkáňový mok. Intracelulární tekutinu

můžeme zjednodušeně chápat jako tekutinu uvnitř buněk. Hlavním úkolem tělních tekutin je zajistit

přenos látek a plynů a udržovat HOMEOSTAZU. V následující části této kapitoly bude pozornost

věnována krvi a její základní charakteristice.

Krev je neprůhledná vazká tekutina obsahující krevní tělíska (buňky - erytrocyty, leukocyty,

trombocyty) a krevní plasmu. V dospělém organismu je zhruba 5-5,5 litrů krve. Krevní plasma je

nažloutlá tekutina obsahující plazmatické bílkoviny, anorganické soli, glukózu, ionty a další převáděné

látky jako jsou hormony, živiny nebo zplodiny metabolismu. Zdravý jedinec snese bez větších potíží

ztrátu 550ml krve. Ztráty větší než 1,5 l krve ohrožují jedince na životě. V rámci lidské populace

rozlišujeme 4 krevní skupiny (A, B, AB, 0)

ERYTROCYTY / ČERVENÉ KRVINKY - klíčové pojmy

- základní charakteristika a funkce, navázání kyslíku, hemoglobin

- hemolýza

LEUKOCYTY / BÍLÉ KRVINY - klíčové pojmy

- stálost počtu v krvi, infekce, červená kostní dřeň, množství

- dělení dle morfologie (granulocyty-neutrofilní, eozinofilní a bazofilní, agranulocyty -

lymfocyty, monocyty)

- nespecifická a specifická imunita, pasivní a aktivní imunizace

TROMBOCYTY / KREVNÍ DESTIČKY - klíčové pojmy

- zástava krvácení, množství, funkce

- proces opravy porušené cévy

KREVNÍ SKUPINY - klíčové pojmy

- aglutinogen A a B, aglutininy anti-A, anti-B

- univerzální dárce, univerzální příjemce

- rH faktor

- Specifická a nespecifická imunita

Otázky, úkoly a zajímavosti na závěr:

Jaký je rozdíl (anatomický i funkční) mezi tepnou, žílou a vlásečnicí?

Z jakých částí se skládá stěna cév, v jakých částech se odlišují jednotlivé typy?

Jakým způsobem se uplatňuje dynamické usměrňování krve při zásobení orgánů?

Co jsou baroreceptory a k čemu slouží?

Student doplní (podle vybrané publikace) základní velké tepny a žíly vedoucí k jednotlivým

orgánům/částím těla.

Student dokáže stručně charakterizovat základní části mízní soustavy.

Kterými částmi srdečního převodního systému musí projít signál, aby došlo ke stahu srdce? V které

z nich začíná?

Který stopový prvek je nezbytný pro tvorbu červených krvinek?

Hemofýlie - krevní onemocnění

Trombóza - srážení krve

Zde najdete hezký dokument o doktorech a jejich zkušenostech a nasazení při práci - https://www.ceskatelevize.cz/porady/11059301252-doktori/