Syntaktické nedostatky

10.05.2023

Typickými odchylkami od pravidelné mluvnické stavby věty, které se většinou hodnotí jako syntaktické nedostatky, jsou: anakolut, zeugma, atrakce a kontaminace vazeb.

Anakolut (vyšinutí z větné konstrukce) je konstrukční vada, jazyková neumělost nebo nepozornost, nezáměrná změna očekávané syntaktické struktury věty, která vede ke gramatické nesprávnosti věty nebo souvětí.: Víme, že člověk často, když dělá jistou práci poprvé, nejde mu dobře. (Správně: Víme, že člověku často nejde práce dobře, když ji dělá poprvé.

Zeugma je spřažení dvou různých vazeb v jednu, kdy na závislém členu vyjádřená syntaktická závislost jednoho ze spřažených výrazů odporuje syntaktické závislosti požadované druhým ze spřažených výrazů: Poctivý člověk opovrhuje a nenávidí podvodníky. (Náležitě: Poctivý člověk opovrhuje podvodníky a nenávidí je.) Nemůžeme dobře rozumět a chápat vývoj, nevidíme-li jeho širší souvislosti. (Náležitě: Nemůžeme dobře rozumět vývoj a chápat ho...) Může se též jednat o situaci, kdy se k jednomu slovesu vztahují dva souřadně spojené větné členy, z nichž každý souvisí s jiným významem daného slovesa: O Vánocích dostal kolo a chřipku.

Atrakce je skladebná spodoba, nenáležité mechanické přizpůsobení gramatického tvaru nějakého slova gramatickému tvaru slova sousedního: Vstal před sluncem východem. (Náležitě: Vstal před východem slunce.) Lexikalizované (ustálené a frazeologizované) atrakce se nepokládají za chybu: buď jak buď, dělej co dělej, vezmi kde vezmi

Kontaminace vazeb je křížení (směšování) různých konstrukcí stejného, blízkého nebo protikladného významu: Učitelé se při práci snaží vyvarovat stereotypům. (Záměna dvou spojení: vyvarovat se něčeho (2. pád) a vyhnout se něčemu (3. pád), náležitě: Učitelé se při práci snaží vyvarovat stereotypů.) Pomýšlel o rezignaci. (Záměna: pomýšlet na něco × přemýšlet o něčem, náležitě: Pomýšlel na rezignaci.)

Mezi formulační nedostatky může též patřit pleonasmus. Jedná se o významově nadbytečné (redundantní) vyjádření. Není-li pleonastické vyjádření interpretováno jako záměr docílit rétorický nebo jiný efekt (tj. říct něco navíc, rozesmát někoho apod.), často se pokládá za chybu. Například přiřazení vlastnosti, která už je obsažena ve významu podstatného jména: židovská synagoga, biftek z hovězího masa. Dále např. naloďte se na loď, hospitalizovat v nemocnici, zatelefonovat telefonem.


Úkol týdne

Vytvoř po jednom příkladu ke každému z výše jmenovaných syntaktických (formulačních) nedostatků.