Věta jednoduchá a souvětí, čárky v souvětí souřadném

13.10.2022

Věta jednoduchá obsahuje jediný přísudek (věta dvojčlenná - Nikdo to neviděl, věta jednočlenná = bezpodmětá - Sněží), případně jeden větný základ (větný ekvivalent = jednočlenná věta neslovesná - Ticho. Krásné!).

 • věta dvojčlenná - má podmět a přísudek, podmět však nemusí být vždy vyjádřený - může být nevyjádřený nebo všeobecný (Říkali to v rozhlase. Přišel pozdě. Štěně je hravé.),
 • věta jednočlenná = bezpodmětná (= věta jednočlenná slovesná) - má pouze část přísudkovou (= jejich základem je slovesný tvar určitý) (Prší. Bolí mě v zádech. Stýská se mi.),
 • větný ekvivalent (= věta jednočlenná neslovesná) - nemají ani část přísudkovou, jejich základem jsou různé slovní druhy včetně infinitivu slovesa (Pozor! Stát! Ano, ovšem.)

Souvětí se skládá ze dvou a více vět, které jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Věta hlavní může stát samostatně. Vedlejší věty jsou vždy závislé na větě řídící (tou může být věta hlavní nebo jiná věta vedlejší), vyjadřují nějaký větný člen věty řídící.

Souvětí podřadné má pouze jednu větu hlavní, ostatní jsou vedlejší.

Souvětí souřadné má dvě a více vět hlavních, libovolný počet vět vedlejších (nemusí mít žádnou).

Mezi souřadně spojenými větami mohou být tyto poměry:

 • slučovací,
 • odporovací,
 • vylučovací,
 • stupňovací,
 • příčinný,
 • důsledkový.

Čárky mezi souřadně spojenými větami

 • není-li žádná spojka → čárka ano,
 • jsou-li jiné spojky než a, i, ani, nebo, či → čárka ano,
 • jsou-li spojky a, i, ani, nebo, či, musím rozhodnout, zda se jedná o
 • 1. poměr slučovacíčárka ne,
 • 2. jiný poměr (odporovací, stupňovací, důsledkový, vylučovací)čárka ano,
 • jsou-li zdvojené (ani - ani, ať - ať) nebo souvztažné (buď - nebo, nejenže - ale i) spojovací výrazy čárka ano (před druhý (a každý následující) spojovací výraz).

podrobněji viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=153


Nebo, či

Jak poznám, zda signalizují poměr slučovací, nebo vylučovací?

 • Vylučovací je v otázkách doplňovacích (neodpovídáme ano/ne): Být, či nebýt? Dáš si čaj, nebo vodu? Stejně tak u vedlejších vět uvozených spojkami jestli, zda: Nevěděl, zda má vstoupit, nebo počkat před dveřmi. A rovněž při výrazné neslučitelnosti mezi výrazy (nejde o výčet možností): Teď, nebo nikdy. Peníze, nebo život! Dále čárku před nebo píšeme v případě vícedílných výrazů - buď - nebo, ať tak - nebo tak.
 • dále viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=155

Procvičování

Pracovní listy u Markéty - hlavně ten na určování poměrů mezi větami, prosím.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - čárky v souvětí souřadném.