Věta jednoduchá a souvětí - větný vzorec

25.01.2021

Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí

Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém. 

Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Obsahuje proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém. 

Některé věty jsou odděleny samotnou čárkou bez spojky. Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce

Do vzorce napíšeme značku V pro větu, číslici vyjadřující pořadí věty v souvětí a všechny znaménka ve větách.