Zvuková stránka jazyka

29.09.2021

Zvuková stránka jazyka

zabývá se jí fonetika, fonologie

základní jednotky = hlásky (fonémy) = základní zvuky lidské řeči, skládají se z nich slova (slovo škola - hlásky: [š], [k],[o], [l], [a])

hlásky se zaznamenávají písmeny (grafémy, literami)

Soustava českých hlásek

Samohlásky (vokály) - jsou to tóny (lze je vyzpívat), jsou libozvučné

V češtině máme:

10 fonémů: 5 krátkých (a, e, i, o,u), 5 dlouhých (á, é, í, ó, ú)

14 grafémů (a,e, i, o, u, á, é, í, ó, ú, + y, ý, ů, ě)

dvojhlásky: ou (slova domácí: mouka, louka aj.) au (citoslovce a slova přejatá - auto, aura aj.) eu (slova přejatá- eufonie, pseudonym aj.)

Vokalický trojúhelník

Přední-rty nezaokrouhleny

Střední-rty otevřeny

Zadní-rty zaokrouhleny

Vysoké

Středové

Nízké

Z hlediska svislého pohybu jazyka dělíme samohlásky na vysoké, středové a nízké;

z hlediska vodorovného pohybu jazyka je dělíme na přední, střední a zadní.

Souhlásky (konsonanty) - jsou to šumy.

V češtině je 25 souhlásek (b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž )

Foném ch = spřežka ( c, h )

V přejatých slovech - grafémy: x, q, w

Celkem se v češtině používá 42 písmen, 26 prostých, 15 s diakritickým znaménkem a jedna spřežka (ch).

Dělení souhlásek:

a) podle činnosti hlasivek: 

znělé (hlasivky se rozkmitají )

neznělé (hlasivky se nerozkmitají)

párové souhlásky:

znělé: b, v, d, ď, z, ž, g, h

neznělé: p, f, t, ť, s, š, k, ch

nepárové (jedinečné) souhlásky:

jen znělé : m, n , ň, j, l, r

ř - znělé (řezat, dřít), neznělé ( tříska, tvář)

c, č - znělé (leckde [ledzgde], léčba [lédžba]), neznělé (noc, léčit)

b) podle místa tvoření

retné: obouretné: p, b, m

retozubné: f, v

zubodásňové: přední: t, d, n, c, s, z, l, r, ř

zadní: č, š, ž

předopatrové: ť, ď, ň, j

zadopatrové: k, g, ch

hrtanové: h

c) podle způsobu tvoření:

závěrové: ústní: b, p, d, t, ď, ť, g, k

nosové: m, n, ň

polozávěrové: dz, dž, c, č

úžinové: v, f, z, s, ž, š, j, ch, h, l, r, ř

d) dělení z hlediska pravopisného:

tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n

měkké: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z

Seskupování hlásek Slabika (sylaba) - nejmenší mluvní jednotka.

Základem je samohláska.

Slabikotvorné souhlásky: r, l, m (zastupují samohlásky)

Slabika otevřená (rá-no) : končí na samohlásku.

Slabika zavřená (roz-hlas): končí na souhlásku.

Dělení slov na konci řádku - rozdělovací znaménko klademe:

mezi slabiky (ma-lo-va-ti),

mezi části složeniny (země-koule),

mezi předponu a slovní základ (od-dálit),

mezi slovní základ a příponu (lesk-lý),

tam, kde hranice slabik není zřetelná, můžeme skupiny souhlásek dělit různě(sest-ra, ses-tra, se-stra).


U Markéty máš pracovní list.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/321#