Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (čárky)

15.12.2020

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

Stejně jako ostatní větné členy, i přívlastek může být holý, rozvitý či několikanásobný. U přívlastku je navíc nutné rozlišovat, zda se jedná o přívlastek několikanásobný nebo postupně rozvíjející. Tento rozdíl hraje roli nejen při správném rozboru věty a určování větných členů, ale i při psaní čárek.

a) Přívlastek několikanásobný

Označuje několik spojených přívlastků, které jsou si významově blízké.

  • Nejčastěji přídavná jména.
  • Pořadí členů je možné libovolně měnit.
  • Jsou odděleny čárkou nebo spojkou souřadicí (např. spojka a).

např.: vysoké a nízké domy (členy lze zaměnit, aniž by se pozměnil význam: nízké a vysoké domy); 

modré, zelené a červené pastelky

b) Přívlastek postupně rozvíjející

Přívlastek je rozvíjen postupně: konkrétní podstatné jméno je nejprve rozvíjeno jedním přívlastkem, celé toto spojení je poté rozvito přívlastkem dalším.

  • Přídavné jméno, zájmeno, číslovka.
  • Pořadí členů není možné libovolně měnit, pořadí má nějaký význam
  • Neoddělují se čárkou.

např.: nejznámější současný zpěvák

 levná letecká doprava 

chráněná krajinná oblast